Bro al liesseurted eo Breizh. Hironañ, sed ar pezh a zo bet graet a-holl-viskoazh
pe war dachenn an arzoù kaer, pe war dachenn ar yezhoù, pe war dachenn an
dud o-unan. Daoust ma oa chomet distag mat an arvor diouzh an argoad e-pad
pell, e teuont d’en em veskañ tamm-ha-tamm ivez, war dachenn ar boued
peurgetket.

Autres articles de ce numéro:

A lire également